RODO BDG PDF Drukuj Email


Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest naszym obowiązkiem. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i nie szczędzimy środków by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przygotowaliśmy niniejszy dokument w celu poinformowania, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z naszymi produktami i usługami.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować

Administratorem danych osobowych jest BDG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Krakowskiej 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188309 Kontakt z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy:

• pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

• telefonicznie pod nr +48 14 622 38 70

• pocztą na adres: BDG Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 105

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dlatego sam kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać. Otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

• Dane podstawowe (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, dane firmy i osoby kontaktowej)

• Dane identyfikacyjne Twoich pojazdów, daty badań technicznych, daty obowiązywania polis ubezpieczeniowych, dane dotyczące umowy oraz faktur, pierwszej rejestracji, historii serwisowania, dane diagnostyczne pojazdów, informacje o użytych częściach i wykonanych pracach.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Do prawidłowego wykonania umowy której jesteś stroną, w tym do:

• Umowy kupna samochodu

• Umowy sprzedaży samochodu używanego

• Umowy zakupu części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych lub akcesoriów

• Zlecenia naprawy samochodu

• Realizacji przeglądów technicznych w ramach Stacji Kontroli Pojazdów

• Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa;

• Świadczenia usług wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między BDG a Tobą. Obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Do ulepszania naszych usług Ponieważ chcemy oferować wysoki poziom zakupów i usług, możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Twoim zachowaniu zakupowym. Możemy także poprosić Cię o wypełnienie ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia. Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.

3. Do celów marketingowych Chcemy informować Cię o najlepszych ofertach dla produktów, które Cię interesują. Oznacza to, że możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail/SMS itp.), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe. Chcemy też przypomnieć Ci o nadchodzących terminach przeglądów technicznych, upływie ważności polis ubezpieczeniowych itp. Zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego. Uzależniamy naszą komunikację marketingową od Twojej uprzedniej zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.

4. W celu egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi wynikającymi z umownego lub ustawowego obowiązku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu osoby występującej z roszczeniem lub pozwanej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe, dopóki jest to niezbędne dla wyżej wymienionych celów.

• Dla celów realizacji umów oraz egzekucji bądź obrony przed roszczeniami cywilno- prawnymi – do końca roku po zakończeniu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń.

• Dla celów marketingu bezpośredniego – do momentu zakończenia naszych relacji biznesowych Ponadto dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego obowiązujące prawo, a zwłaszcza przepisy podatkowe.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać lub udostępnić w związku z realizacją zawartej umowy niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

• KIA Motors Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

• dostawcom usług informatycznych i oprogramowania branżowego

• towarzystwom ubezpieczeniowym

• podmiotom, którym zlecamy prowadzenie księgowości, obsługi prawnej, serwisu informatycznego

• uprawnionym organom państwowym

W przypadkach, kiedy zobowiązują nas do tego przepisy prawa lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznej.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu algorytmów szyfrowania i zapewnieniu redundancji pamięci.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

Jakie są Twoje Prawa? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać:

• dostępu do swoich danych,

• poprawienia błędów w naszych plikach

• wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Możesz również skorzystać z:

• prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu

• prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia

• prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami. Ze względu na poufność danych osobowych zastrzegamy sobie jednak prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, prosząc o dodatkowe informacje w celu jej potwierdzenia.

Na wnioski odpowiemy niezwłocznie, chyba że stopień skomplikowania sprawy będzie wysoki. Możemy poprosić o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących złożonego wniosku.

Jeżeli wniosek mógłby mieć negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, których dane dotyczą, nie będzie on rozpatrywany.

Możesz wystąpić do nas o:

• potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,

• udostępnienie kopii tych danych,

• przekazanie innych informacji dotyczących Twoich danych osobowych

• sprostowanie danych osobowych gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Możesz również poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, kiedy:

• nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

• wycofujesz swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody)

• korzystasz z prawa sprzeciwu

• dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem

• występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:

• w celu wykonania zobowiązania prawnego

• w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego

Przed skorzystaniem z tego prawa należy zwrócić się do odpowiednich działów BDG o udostępnienie wydruków dokumentów związanych z umowami zrealizowanymi wcześniej. Po usunięciu danych, które jest procesem nieodwracalnym, dostęp do takich dokumentów nie będzie już możliwy. Możesz zażądać od nas o ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możemy jednak nadal z nich korzystać, jeżeli:

• mamy Twoją zgodę

• w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem

• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, którego podstawą prawną są nasze uzasadnione interesy, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przewyższają je. Możesz również w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w którym to przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.

Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do kompetentnego organu do spraw danych osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.